İşe Giriş Sağlık Tetkikleri

Her işe giren personelden işe girişte bazı evraklar istenir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlara işe giriş, iş değişikliği, iş kazası sonrasında ve düzenli olarak sağlık muayenesi yapılması gerektiğini ifade eder.

MADDE 15
(1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Ayrıca aynı maddede tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların işe başlamadan önce mutlaka sağlık muayenesi olması gerektiği belirtilmiştir.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu kapsamda Laboratuvarlarımızda İşe Girişle ilgili istenen tüm tetkik, tahlil, test,ölçüm ve raporları alabilirsiniz.

Genel Olarak : Akciğer Grafisi, Tam Kan Tahlili ,İşitme Testi, Görme Testi, , İdrar Tahlili , Solunum Fonksiyon Testi, Portör muayeneleri ,Kan Şekeri , Böbrek ve Karaciğer Fonksiyon testleri , EKG istenmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu (Periyodik Muayene Formu - Ek-2)

Yukarıda yapılan tetkik tahlillere bakarak işyerinin mevcut İşyeri Hekimi tarafından yada OSGB işyeri hekimleri tarafından işe girecek personele  işe giriş sağlık muayenesi yapılır.

İşyeri hekimi, işe giriş muayenesi yaparken İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin eklerinde yer alan Ek-2 Periyodik Muayene Formunu doldurmalıdır.

Özet Olarak Merkezimizde işe girecek personeller gelip önce Laboratuvar kısmımızda tüm sağlık tetkiklerini yaptırıp yan tarafta OSGB kısmımızdanda İşe Giriş Raporunu (Periyodik Muayene Formu - Ek-2) istenilen tetkiklerin süresine göre yaklaşık yarım saat içerisinde alabilirler.

Detaylı Bilgiyi Laboratuvarımızı öğrenebilirsiniz. 0312 267 02 69