ALP İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“ALP İSG”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede kaydedilecek, işlenecek, saklanacak, aktarılabilecek, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlar ile Özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz ALP İSG  tarafından tıbbî teşhis amaçlarıyla ALP İSG’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi gibi her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilecektir.

ALP İSG tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığınızda, verilen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, ALP İSG tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

-­ Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

-­ İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

-­ Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

-­ Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, muayene ve tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, check-up verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz,

-­ Müşteri ilişkileri yönetimi: Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vs.  ALP İSG’nin değerlendirmek için yaptığınız bildirimler,

ALP İSG’ye ait işyerlerini ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı olarak tutulan sesli veya sessiz kamera görüntüleriniz.

-­ www.alpisg.com sitesine giriş yaptığınızda toplanması gereken zorunlu, performan, işlevsel ve hedefleme bilgileri ile info@alpisg.com  adresine gönderdiğiniz maillerinizde yer alan kişisel veriler.

ALP İSG’ye iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair sair kişisel verileriniz ile ALP İSG çalışanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

ALP İSG tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme.
 • Kamu sağlığının korunması.
 • Laboratuvarlarımızın iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sunulan hizmetler sırasında bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde, Kolluk kuvvetlerine ve/veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması ve suç unsuru içeren durumların ilgili kişilere ihbarı.
 • Hastane ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin mutabakat sağlanması.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ve kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Sunulan hizmet ve ürünleri geliştirmek maksadıyla analiz ve araştırma yapma.
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması.
 • Size sunduğumuz laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık bilgilerinizi analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini.
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerimizin planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması ve benzeri amaçlar.
 • Sunulan hizmetlerin bir kısmının grup şirketleri veya üçüncü kişilere yaptırılması halinde, bu kişilerin hizmetini eksiksiz sunabilmesi için gerekli olan özel nitelikte verilerde dâhil gerekli kimlik, iletişim, sağlık, sigorta, muayene, analiz, muhasebe vb. bilgilerin paylaşımı.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, ALP İSG’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ALP İSG tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü ve her türlü adli ve idari yargı makamı(savcılık, hâkimlik ve mahkemeler), merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, yurt dışından hizmet aldığımız kuruluşlar (Kişisel veriler kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil laboratuvar hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ALP İSG’nin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin ve laboratuvar hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ALP İSG’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • 6098 Türk Borçlar Kanunu.
 • Özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarlar Yönetmeliği.
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği.
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

5. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, ALP İSG nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve veri sahibine bildirilecektir.

6. Şikâyet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler ve kanun kapsamındaki taleplerinizi;

 1. Islak imzanızı taşıyan dilekçenizi veya ıslak imzanızı taşıyan internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak şirketimizin “Halkla İlişkiler” dikkatine olacak şekilde şirketimizin Gökçek Mahallesi 249. Sok. No:47D Sincan/ANKARA adresine posta, kargo veya noter yoluyla başvurunuzu gönderebilirsiniz. Posta/kargo zarfının veya tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
 2. alpissagligi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ya da mobil imzalı olarak hazırladığınız dilekçenizi ve başvuru formunu, gönderinin konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, “KEP” adresiniz veya sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz aracılığıyla gönderebilirsiniz.
 3. Şirketimizin sisteminde  kayıtlı bulunan veya kayıtlı olmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, mailin konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak,  güvenilir e-imza veya mobil imzayla imzalanmış “Word veya pdf.” Formatındaki başvuru dilekçeniziinfo@alpisg.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Ankara Ticaret Odası’nın 283933 sicil sayısında kayıtlı, Gökçek Mahallesi 249 Sk. 47D Sincan Ankara,adresinde bulunan ALP İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur.

Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta : info@alpisg.com

Santral : 0312-267 02 69