Değerli Hastalarımız ve İş Ortaklarımız,

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme:

ALP İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (“Özel Alp Laboratuvarları”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede kaydedilecek, saklanacak,  güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve Özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz Özel Alp Laboratuvarları tarafından tıbbî teşhis amaçlarıyla Özel Alp Laboratuvarları’nın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Özel Alp Laboratuvarları tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

-­ Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

-­ İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

-­ Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

-­ Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz,

-­ Müşteri ilişkileri yönetimi: Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları vs Özel Alp Laboratuvarları’nın değerlendirmek için yaptığınız bildirimler,

-­ www.alpisg.com sitesine giriş yaptığınız veya info@alpisg.com  adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

 Özel Alp Laboratuvarları tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

* Kimliğinizi teyit etme,

*Kamu sağlığının korunması

*Laboratuvarlarımızın iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

*Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

*Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

*Hastane ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin mutabakat sağlanması,

*Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ve kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşma,

*Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,

*İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

*Hastane ve Tıp Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,

*Size sunduğumuz laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık bilgilerinizi analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,

*Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

*İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerimizin planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

 İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Alp Laboratuvarları’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Özel Alp Laboratuvarları tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, yurt dışından hizmet aldığımız kuruluşlar (Kişisel veriler kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil laboratuvar hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve laboratuvar hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Alp Laboratuvarları Merkezlerinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

5. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, Özel Alp Laboratuvarları nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6. Şikayet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarını ya da talepleriniz olması durumunda info@alpisg.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-­posta ile mail atabilir veya Özel Alp Laboratuvarları’na hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-­imza ile imzalayarak info@alpisg.com mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Gökçek Mahallesi 249 Sk. 47D Sincan Ankara, Türkiye adresine Halkla İlişkliler Birimi dikkatine başvuru yapabilirsiniz.

Ankara Ticaret Odası’nın 283933 sicil sayısında kayıtlı, Gökçek Mahallesi 249 Sk. 47D Sincan Ankara,adresinde bulunan ALP İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur.

Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta : info@alpisg.com

Santral : 0312-267 02 69